Disclaimer

Aansprakelijkheid

Letselschadebureau Kloppenburg is een activiteit van het NLI BV. Zij heeft de beroepsaansprakelijkheid van haar medewerkers verzekerd. De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd. Letselschadebureau Kloppenburg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Letselschadebureau kloppenburg worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Letselschadebureau kloppenburg. Nederlands recht is van toepassing.

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s (tezamen ‘merken’), zijn eigendom van of in licentie bij Letselschadebureau Kloppenburg en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Het gebruiken of kopieren van een of meer artikelen of tekstdelen van deze website voor uw eigen doeleinden, is toegestaan mits u:

  • de bron vermeldt (www.kloppenburgnli.nl) en een duidelijke, werkende link plaatst naar www.kloppenburgnli.nl

U bent natuurlijk altijd vrij om alleen te linken naar de artikelen of pagina’s van www.kloppenburgnli.nl.

Privacy

Letselschadebureau Kloppenburg gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met dit Privacy Statement.

Letselschadebureau Kloppenburg zal nimmer uw gegevens ter beschikking stellen aan derden. Tenzij daartoe aanleiding is en het ook in uw eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zal Letselschadebureau Kloppenburg dat expliciet vermelden.

Letselschadebureau Kloppenburg zal nimmer commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens dat onder beheer staat van het College Bescherming Persoonsgegevens. Het College houdt toezicht op de naleving en toepassing van deze wet. U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren.

Letselschadebureau Kloppenburg draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van hun bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stelt Letselschadebureau Kloppenburg zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Dit privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.Voor algemene informatie over de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het aanvragen van een brochure kunt u terecht bij de Infolijn van Postbus 51. Deze informatielijn is te bereiken op het gratis telefoonnummer 0800-8051. of via www.postbus51.nl alwaar de meeste informatie in PDF formaat te verkrijgen is.

Letselschadebureau Kloppenburg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.Indien u vragen heeft met betrekking tot aangelegenheden ten aanzien van de bescherming van uw privacy bij het gebruik van deze website, neemt u dan contact met ons op via info@kloppenburgnli.nl.