Privacy-statement Letselschadebureau Kloppenburg

Uw gegevens in vertrouwde handen

Wordt u door Letselschadebureau Kloppenburg professioneel begeleid in het kader van uw letselschade? Dan hebben wij persoonlijke gegevens van u nodig. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat wij met uw persoonsgegevens doen en dat deze goed afgeschermd zijn voor derden. Ook is het belangrijk om te weten wat uw rechten zijn. U kunt erop vertrouwen dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn.

Van wie verwerken wij de persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van letselschadeslachtoffers en direct betrokkenen van een letselschade. Met deze mensen hebben wij een directe of indirecte relatie (of hebben gehad). Dat zijn dus persoonsgegevens van betrokkenen met letsel in een letselschadedossier.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Letselschadebureau Kloppenburg werkt in opdracht van letselschadeslachtoffers en is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In de meeste gevallen geeft u uw gegevens zelf aan ons door. Soms krijgen wij uw gegevens op een andere manier, bijvoorbeeld als wij met uw toestemming informatie opvragen bij externe partijen.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in eerste instantie om uw letselschade te behandelen en als zodanig vast te stellen. Ook gebruiken wij uw gegevens om bij te houden hoe en wanneer wij contact met u hebben. Voorts kunnen uw gegevens (geanonimiseerd) worden verwerkt voor accountantscontroles en het gebruik en beheer van onze ICT-omgeving.

Hoe gaat Letselschadebureau Kloppenburg met uw gegevens om?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en beheerd. Dit zal niet langer zijn dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verwerkt (aanvulling: of zo lang dit verplicht is voor de wet). Daarna verwijderen wij of anonimiseren uw gegevens, zodat ze niet meer aan u gekoppeld kunnen worden.

Onze ICT-omgeving en website zijn beiden goed beveiligd. Wij toetsen dit regelmatig, zodat misbruik van gegevens wordt voorkomen. Binnen Letselschadebureau Kloppenburg kunnen persoonsgegevens alleen worden verwerkt door medewerkers die hier, op basis van hun  functie, toegang toe moeten hebben. De medewerkers van Letselschadebureau Kloppenburg hebben duidelijke werkinstructies gekregen over de omgang met uw gegevens en hebben een geheimhoudingsplicht.

Wij hebben nadrukkelijk aandacht voor het gebruik van precaire gegevens zoals medische informatie. De door ons ingeschakelde medisch adviseurs zijn eveneens verantwoordelijk voor het zorgvuldig verwerken van medische gegevens. De medisch adviseurs hebben tevens een geheimhoudingsplicht. Deze medische informatie kan alleen worden gebruikt nadat u hier expliciet toestemming voor heeft gegeven. Dat bespreken wij altijd met u en wij laten u hiervoor ook een machtiging met uw toestemming ondertekenen.

Medisch adviseur

De medisch adviseur is een in het register inzake Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) ingeschreven: arts, tandarts, fysiotherapeut, verloskundige, verpleegkundige, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut of apotheker.

In sommige situaties schakelen wij externe deskundigen in, die in samenspraak met ons uw persoonsgegevens bewerken. Wij kunnen alleen externe deskundigen inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens mogen verwerken. Daarnaast krijgt deze externe deskundige alleen een opdracht als er voldoende beveiligingsmaatregelen zijn genomen en de geheimhouding is gegarandeerd.

Uw persoonsgegevens kunnen door ons worden verstrekt aan derden als wij daar wettelijk toe worden verplicht. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan derden.

Hoe communiceren wij met u?

Door de aard van de dienstverlening is het noodzakelijk dat wij u regelmatig documenten met gevoelige informatie en persoonsgegevens toesturen. Alle documenten worden u als uitgangspunt per e-mail toegezonden. E-mails worden verzonden door e-mailservers welke een veilige verzending ondersteunen. Daardoor is het mogelijk dat met uw ontvangende e-mailservers (indien deze dit ondersteunen) een beveiligde verbinding wordt opgezet. U dient er zelf voor te zorgen dat uw e-mailservers dit ondersteunen. Indien u wilt dat wij een andere vorm van verzending hanteren, dan kunt u daarover contact met ons opnemen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zolang wij die nodig hebben. Dit betekent dat de meeste gegevens tot 5 jaar na afwikkeling van uw letselschade worden bewaard, tenzij wij daar andere afspraken met elkaar over maken. In ieder geval bewaren en bewaken wij uw gegevens zolang wij dat wettelijk verplicht zijn. Daarna verwijderen wij uw gegevens of maken wij uw gegevens anoniem. Als wij uw gegevens anoniem maken dan verwijderen wij alle gegevens die naar u verwijzen. De gegevens kunnen niet meer aan u gekoppeld worden. De anonieme gegevens helpen ons een beter beeld te krijgen van onze dienstverlening.

Welke regels en wetten zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens?

-Wet Bescherming Persoonsgegevens (van toepassing tot 25 mei 2018)

-Algemene Verordening Persoonsgegevens (van toepassing vanaf 25 mei 2018)

-Telecommunicatiewet

Uw rechten

In de wetgeving zijn uw rechten met betrekking tot uw gegevens vastgelegd. U mag uw persoonlijke gegevens bij ons:

-opvragen/inzien;

-laten aanpassen op feitelijkheden als deze niet blijken te kloppen;

-laten verwijderen;

Wanneer u hiervan gebruik wenst te maken, dan willen wij u verzoeken om aan te geven waarom u een beroep op dit recht doet. Dat geeft ons inzicht en wij zullen vervolgens in overleg met u het een en ander toepassen.

Onderaan dit privacy-statement staan onze contactgegevens. U kunt via een van de genoemde communicatiekanalen contact met ons opnemen om uw recht uit te oefenen.

Wij gebruiken cookies op onze website

Letselschadebureau Kloppenburg (en/of bepaalde zorgvuldig geselecteerde externe serviceproviders die namens Letselschadebureau Kloppenburg opereren) verzamelen en analyseren data die verbonden zijn aan het gebruik van deze website, zoals het aantal hits, welke pagina’s zijn bezocht, de domeinnaam, de duur van een gebruikerssessie, vorige/volgende bezochte sites enz. Deze gegevens, die verzameld worden via cookies, worden onder meer gebruikt om onze website te optimaliseren en om u op geselecteerde websites relevante informatie aan te kunnen bieden. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website automatisch aangeboden wordt aan uw browser. U kunt het gebruik van cookies toestaan of voorkomen door de instellingen van uw browser te wijzigen. Algemene instructies hiervoor kunt u nazoeken, veelal in de help assistent van uw browser leverancier. Als uw browser geen cookies accepteert, kunt u soms geen gebruik maken van de beveiligde internetdiensten.

U kunt uw toestemming intrekken door op deze link te klikken: Toestemming intrekken.

Wijzigingen, vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Letselschadebureau Kloppenburg

Basicweg 14 D

3821 BR  Amersfoort

Telefoon: 033-2537200

info@kloppenburgnli.nl

WhatsApp ons whatsapp icon